Adatvédelmi tájékoztató

AZ ALÁBBIAKBAN A KÜLÖNBÖZŐ JOGALAPOK SZERINTI ADATKEZELÉS SZABÁLYAI TALÁLHATÓAK

Tartalom

Preambulum

I. Kapcsolatfelvételhez megadott adatok

II. Regisztrációval összefüggő adatkezelés

III. Megrendeléssel összefüggő (szerződés teljesítéséhez szükséges) adatkezelés

IV. Reklám (hírlevél) küldésével összefüggő adatkezelés

V. Számlázással összefüggő adatkezelés

VI. Közösségi oldal

VII. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

VIII. Kiskorúak adatkezelése

IX. Jogorvoslat

X. Adatvédelmi tájékoztató módosítása


Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17. § (3) bekezdése alapján a fenti kötelező adatkezelési időben a Társaság a Felhasználó fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem teljesíti, a fenti adatokat a Felhasználó további hozzájárulása nélkül is kezelheti, „amennyiben az adatkezelés szükséges:

Preambulum

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Pingvin Napfény Zrt. (6720 Szeged, Széchenyi tér 17., Cg. 06-10-000456), a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Társaságunk tiszteletben tartja a www.pingvinpatika.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek (megrendelők, érdeklődők, vásárlók, munkavállalók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

 

A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként ráutaló magatartással (a webaruhaz@pingvinpatika.hu e-mail címre saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság a személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes Szolgáltatások igénybevételéhez  - megrendelés, regisztráció, közvetlen kapcsolatfelvétel, hírlevélre feliratkozás - szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti

A könnyebb érthetőség és a teljeskörű tájékoztatás érdekében az Adatvédelmi tájékoztató két szöveges változatot tartalmaz: egy teljes szöveges változatot, és egy egyszerűsített, összefoglaló változatot.

 

Tájékoztatóban aláhúzással jelöltük, ahol az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17. § (3) bekezdésének alkalmazása előfordulhat.

 

Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a webaruhaz@pingvinpatika.hu e-mailcímen vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségén keresztül

TELJES SZÖVEG

RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT

   

A weboldalt üzemeltető Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv - 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete - rendelkezései szerint kezel 

Az adatkezelés során a Társaság teljesíti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei
Név: Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 06-10-000456
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17
Telephely: 6721 Szeged, Kálvin tér 2
6720 Szeged, Dugonics tér 1
6723 Szeged, Csongrádi sugárút 71
Adószám: 24700450-2-06
E-mail cím: webaruhaz@pingvinpatika.hu

Az adatkezelő adatai
Név: Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 06-10-000456
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17
Telephely: 6721 Szeged, Kálvin tér 2
6720 Szeged, Dugonics tér 1
6723 Szeged, Csongrádi sugárút 71
Adószám: 24700450-2-06
E-mail cím: webaruhaz@pingvinpatika.hu

 

Társaságunk a Weboldal és a levelezőrendszer működtetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató) adatai, elérhetőségei:

Név: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41

Cégjegyzékszám: 06-10-000489

Adószám: 25333572-2-06

Társaságunk tárhelyszolgáltatóként adatfeldolgozót (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató) vesz igénybe a Weboldal és a levelezőrendszer működtetéséhez, melynek adatai:

Név: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41

Cégjegyzékszám: 06-10-000489

Adószám: 25333572-2-06

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

e-mailcím: adatvedelem@pingvinpatika.hu

tel: 62/552-317

fax: 62/552-318

levelezési cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

e-mailcím: adatvedelem@pingvinpatika.hu

tel: 62/552-317

fax: 62/552-318

levelezési cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

AZ ALÁBBIAKBAN A KÜLÖNBÖZŐ JOGALAPOK SZERINTI ADATKEZELÉS SZABÁLYAI TALÁLHATÓAK

I. Kapcsolatfelvételhez megadott adatok

1.) A kezelt személyes adatok köre:

A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel érdekében az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: név, e-mail cím.

A „Küldjön nekünk üzenetet” felületen a fenti adatok megadásával Felhasználó az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.

A kezelt adatok fajtái: érdeklődő neve  e-mail címe

A „„Küldjön nekünk üzenetet” felületen a fenti adatok megadásával Ön az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.

2.) A fenti adatok célja

Az érdeklődő beazonosítása, kapcsolatfelvétel az érdeklődő igényének megfelelő tájékoztatás érdekében.

Az Öntől kért adatok célja, hogy Önnel a kapcsolatot fel tudjuk venni, az Ön igényeinek megfelelően tájékoztatást tudjunk adni.
3.) Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

Az Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

4.) Az adatkezelés ideje:

A fentiekben megjelölt adatokat a Társaság 30 napon belül törli.

Az Önre vonatkozó adatokat 30 napig tároljuk. 
5.) Az érintett jogai
a) Tájékoztatás kérése

A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

A Felhasználó kérelmére Társaságunk a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa

Ön kérheti hibás adatainak kijavítását, az adatai átadását Ön vagy más Ön által megjelölt adatkezelő részére.

c) Személyes adatok törlése illetve zárolása

A Felhasználó kérelmére Társaságunk törli a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat.

Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak törlését, Társaságunk az Ön törlési kérelmének eleget tesz.

A Felhasználó kérelmére Társaságunk a kért adatokat zárolja.

Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak zárolását, Társaságunk az Ön zárolási kérelmének eleget tesz.
 

d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést Társaságunk a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, Társaságunk mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az Ön adatait jogos érdek érvényesítése miatt kezeljük, úgy mérlegeljük kérelmének teljesítését.

e) Szolgáltató eljárása

Az érintett az 5) a)-d) pont szerinti kérelmét a Társaság a fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail, illetve postai úton küldheti meg.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Társaság megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, illetve törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.

A Társaság a fenti határidőben a helyesbítésről, a zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.                                             

Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.

6.) Az adatok kezelése

Társaságunk a Felhasználó által a weboldalon keresztül megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén valamint elektronikus alapon (levelezőrendszerben) a Társaság 6720 Szeged, Széchenyi tér 17. szám alatti székhelyén tárolja. Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók).

Az adatokhoz Társaságunk fér hozzá, Társaságunk munkatársai kezelik azokat, és azokat a kapcsolatfelvételhez használja fel.

Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adatfeldolgozó tárhely-szolgáltató szerverén valamint elektronikus alapon a székhelyünkön tároljuk és mindent megteszünk ezen információk biztonsága érdekében.

A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaságunk nem adja át, kivéve:

Az Ön adatait kizárólag az alábbi esetben adjuk át harmadik személynek:

- Panasz bejelentése esetén a panasz kivizsgálása és megválaszolása céljából a PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság franchise partnerünknek

Adatfeldolgozó:

-        Panasz bejelentése esetén a panasz kivizsgálása és megválaszolása céljából a Pharmainvest Zrt (franchise partner) részére.

Adatfeldolgozó:

Név:PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Cégjegyzékszám: 06 10 000443

Adószám: 24664028-2-06

e-mail: info@pingvinpatika.hu

Név: PHARMAINVEST Zrt.

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Cégjegyzékszám: 06 10 000443

Adószám: 24664028-2-06

e-mail: info@pingvinpatika.hu

Az adattovábbítás az Adatkezelők közötti  Franchise szerződés alapján a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

- Abban az esetben, ha Társaságunk átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.

Bármilyen átszervezés esetén az Ön adatait ugyanezen feltételekkel fogják tovább kezelni.

Az adattovábbítás a Társaság. jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont

Felhasználó a Küldjön nekünk üzenetet” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését és továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul

Ön a Küldjön nekünk üzenetet” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését és  továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul.

II. Regisztrációval összefüggő adatkezelés

1)     A kezelt személyes adatok köre:

A kényelmes és gyors rendelés, saját fiók létrehozása érdekében a vásárláshoz regisztrálni szükséges.

A regisztráláskor az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, jelszó.

Saját fiókba belépni a regisztrált e-mailcím, jelszó megadásával vagy a facebookon keresztül lehet.

A Weboldalról vásárolni csak regisztrált felhasználónak lehet. A regisztrációkor kért személyes adatok:

név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, jelszó

A Facebook közösségi oldal ez esetben az alábbi adatokat küldi meg Társaságunk részére:

a Felhasználó facebook fiókjához tartozó nevet (keresztnév, vezetéknév) és e-mail címet.

Illetve facebookon keresztül történő belépéskor a rendszer az alábbi adatokat küldi meg a számunkra: Az Ön facebook fiókjához tartozó nevet (keresztnév, vezetéknév) és e-mail címet.

A „Regisztráció” felületén a fenti adatok megadásával illetve belépéskor a fenti adatok megadásával, a facebookon keresztül történő belépéssel Felhasználó az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.

A „Regisztráció” felületén a fenti adatok megadásával illetve belépéskor a fenti adatok megadásával, a facebookon keresztül történő belépéssel Ön az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.

2.) A fenti adatok célja: a szerződéses partner beazonosítása, a Felhasználó részére saját fiók létrehozása, a kényelmes és gyors vásárlás elősegítése.

Az Öntől kért adatok célja, hogy Önt beazonosítsuk, a Weboldalon történő vásárlását az Ön számára is követhetővé, kényelmessé tegyük.
3) Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján. Felhasználó tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy Társaságunk a regisztráció elküldésével a regisztráció során megadott személyes adatokat, valamint belépéskor a belépés során megadott adatokat a jelen Tájékozató szerint kezeli.

Az Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük

4) Az adatkezelés ideje

A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat Társaságunk a hozzájárulás visszavonásáig (a saját fiók megszüntetéséig) kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható, a saját fiók megszüntetésével együtt. Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről Társaságunk a Felhasználót külön tájékoztatni fogja

Az Önre vonatkozó adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 8 évig kezeljük

5) Az érintett jogai
a) Tájékoztatás kérése

A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes.

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

A Felhasználó kérelmére Társaságunk a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti. Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön kérheti hibás adatainak kijavítását az adatai átadását Ön vagy más Ön által megjelölt adatkezelő részére

c) Személyes adatok törlése és zárolása

A Felhasználó kérelmére Társaságunk törli, zárolja a regisztráció, belépés során megadott adatokat.

Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak törlését és zárolását.

d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottsága esetén az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.

Ön tiltakozhat a fenti célból történő adatkezelés ellen

e) Szolgáltató eljárása

Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Szolgáltató (adatkezelő) fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban Társaságunk megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosításához szükséges intézkedést megteszi.

Társaságunk a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.

6.) Az adatok kezelése

Társaságunk a Felhasználó által a weboldalon keresztül megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén tárolja, valamint elektronikus alapon (levelezőrendszerben) a Társaság 6720 Szeged, Széchenyi tér 17. szám alatti székhelyén. Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági adatmentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása)

Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adatfeldolgozó tárhely-szolgáltató szerverén tároljuk valamint elektronikus alapon a székhelyünkön.

Az adatokhoz aTársaságunk fér hozzá, a Társaságunk munkatársai kezelik azokat, és azokat a weboldalon lévő saját fiók kezeléséhez, a gyorsabb, kényelemesebb vásárlás biztosításához használjuk fel.

Az adatokat a saját fiók kezelése, a vásárlás megkönnyítése érdekében használjuk fel

A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaságunk az alábbi esetekben adja át:

Abban az esetben, ha Társaságunk átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli

Bármilyen átszervezés esetén az Ön adatait ugyanezen feltételekkel fogják tovább kezelni

Az adattovábbítás a Pingvin Napfény Zrt. jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont

Felhasználó a „Regisztráció” és a „Bejelentkezés”felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, azt tudomásul veszi és elfogadja

Ön a „ Regisztráció” és a „Bejelentkezés” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését és  továbbítását is tudomásul veszi és elfogadja.

III. Megrendeléssel összefüggő (szerződés teljesítéséhez szükséges) adatkezelés

1.) A kezelt személyes adatok köre:

A megrendelés hatékony és teljes körű teljesítése érdekében az alábbi személyes adatokat kérjük megadni:

számlázási név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fax.

Banki átutalás vagy bankkártyás fizetés esetén, illetve elállási, felmondási jog gyakorlása esetén a visszatérítés teljesítése érdekében a fizető fél neve, számlaszáma.

A kezelt adatok fajtái: számlázási név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fax.

Banki átutalás vagy bankkártyás fizetés esetén illetve elállási, felmondási jog gyakorlása esetén a visszatérítés teljesítése érdekében a fizető fél neve számlaszáma.
2.) A fenti adatok célja:

a szerződéses partner beazonosítása és a létrejött adásvételi szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, ennek érdekében: kapcsolatfelvétel, a küldemény megfelelő címzettnek való kiszolgáltatása, számlázási kötelezettség teljesítése, esetleges jogviták, igényérvényesítés esetén az adatok visszakereshetősége és igazolása.

Ezen adatok nélkül a szerződés nem jön létre, megrendelés nem teljesíthető

Az Öntől kért adatok célja, hogy megrendelését teljesíteni tudjuk

3)    Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6.cikk (1) a) pontja alapján. Felhasználó tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul),

hogy Társaságunk a megrendelés elküldésével a megrendelés során megadott személyes adatokata jelen Tájékozató szerint kezeli.

Az Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása, továbbá a szerződéses kötelezettségek teljesítése, igény-érvényesítés érdekében kezeljük.

Továbbá a fenti adatok megadása és kezelése a www. pingvinpatika.hu weboldalon keresztül keletkezett adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

Az adásvételi szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek

4) Az adatkezelés ideje

Szolgáltató a fentiekben megjelölt adatokat az adásvételi szerződés teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 év időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja.

Az Önre vonatkozó adatokat 6 évig tároljuk

5) Az érintett jogai
a) Tájékoztatás kérése

A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

A Felhasználó kérelmére Társaságunk a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti. Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön kérheti hibás adatainak kijavítását, az adatai átadását Ön vagy más Ön által megjelölt adatkezelő részére.

c) Személyes adatok törlése vagy zárolása

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17. § (3) bekezdése alapján adásvételi szerződés létrejötte esetén Társaságunk a Felhasználó fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem köteles teljesíteni, a fenti adatokat a Felhasználó további hozzájárulása nélkül is kezelheti, „amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.”

Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak törlését, azt azonban jogi kötelezettség teljesítése, valamint jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében nem vagyunk kötelesek teljesíteni.

Amennyiben Társaságunk érdekmérlegelése alapján a Felhasználó adata a kérelem ellenére nem törölhető, Társaságunk az érintett adatot zárolja.

A Felhasználó kérelmére Társaságunk a kért adatokat zárolja.

Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak zárolását

d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést Társaságunk a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, társaságunk mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést- beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az Ön adatait jogos érdek érvényesítése miatt kezeljük, úgy mérlegeljük kérelmének teljesítését

e) Szolgáltató eljárása

Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Szolgáltató (adatkezelő) fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban Társaságunk megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, az adathordozhatóság biztosításához szükséges intézkedést megteszi, illetve a fenti mérlegelése alapján törli, zárolja a kért adatot.

Társaságunk a fenti határidőben a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.

6.) Az adatok kezelése

Társaságunk a Felhasználó által a weboldalon keresztül megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén valamint elektronikus és papír alapon a Társaság 6720 Szeged, Széchenyi tér 17. szám alatti székhelyén tárolja továbbá expediálás céljából a Csongrádi sgt. 71. szám alatt szám alatti telephelyén lévő raktárába továbbítja. Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági adatmentés, tűzfal, vírusírtó alkalmazása, zárható fiók)

Az adatokhoz a Társaságunk fér hozzá, Társaságunk munkatársai (pl raktáros) kezelik azokat, és azokat kizárólag az érintettel létrejött szerződés teljesítéséhez, az abból eredő igények érvényesítéséhez, ezekkel kapcsolatban az érintettel való kapcsolatfelvételhez használjuk fel.

Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adatfeldolgozó tárhely-szolgáltató szerverén, illetve elektronikus és papír alapon a székhelyünkön  tároljuk, továbbá expediálás céljából a raktárunknak átadjuk.

A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaságunk az alábbi esetekben adja át
 • a megrendelés visszaigazolása, kifizetésének ellenőrzése, panasz esetén a panasz kivizsgálása, és esetleges pénzvisszatérítés, irattári megőrzés érdekében a felek közötti Franchise szerződés alapján a PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatfeldolgozó részére

Adatfeldolgozó adatai:

Név: PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Cégjegyzékszám: 06 10 000443

Adószám: 24664028-2-06

e-mail: info@pingvinpatika.hu

Franchise szerződés alapján a megrendelések visszaigazolását, irattári megőrzését, a kifizetések ellenőrzését, a panasz kivizsgálását, és szükség esetén a kifizetett összeg visszatérítését a Pharmainvest Zrt. végzi.

Adatfeldolgozó adatai:

Név: PHARMAINVEST Zrt.

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Cégjegyzékszám: 06 10 000443

Adószám: 24664028-2-06

e-mail: info@pingvinpatika.hu

Az adattovábbítás az Adatkezelő és Adatfeldolgozó közötti Franchise szerződés alapján a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a

Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

A megrendelés mielőbbi teljesítése érdekében az alábbi fuvarozóknak adhatjuk át a szállítási adatokat:

A szállítás hatékony szervezése, a megrendelés mielőbbi teljesítése érdekében Társaságunk fuvarozó társaságokat is igénybe vesz, melynek során a szállításhoz szükséges szállítási adatokat (név, cím, e-mail, telefonszám) a kapcsolatfelvétel, a termék megfelelő kézbesítése érdekében az alábbi fuvarozó társaságoknak (Adatfeldolgozók) adjuk át:

Adatfeldolgozók:

Magyar Posta Zrt.

1138 Dunavirág utca 2-6.

 

SPRINTER Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

 

FoxPost Zrt.

3300 Eger, Pacsirta u. 35/A

Magyar Posta Zrt.

1138 Dunavirág utca 2-6.

 

SPRINTER Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

 

FoxPost Zrt.

3300 Eger, Pacsirta u. 35/A

Az adatátadás jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) és b) pontja, azaz az érintett hozzájárulása valamint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél;

 • A Felhasználó választása szerint a „„Pingvin Patika” gyógyszertárlánc franchise tagjait képező patika részére (csomag átvételi hely) a megrendelt termék megfelelő átadása, címzett beazonosítása, értesítése céljából a csomagon lévő nevet, címet, telefonszámot, e-mailcímet.

Az adatátadás jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) és b) pontja, azaz az érintett az átvételi hely kiválasztásával hozzájárul ezen adatátvételi hely részére történő adatátadáshoz valamint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél

A csomagon lévő címzetti adatokat átadjuk az Ön által kiválasztott patikának

Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000456)

Átvevő helyek:

6723 Szeged, Csongrádi sgt. 71.

Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zrt (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000456)

Átvevő helyek:

6723 Szeged, Csongrádi sgt. 71.

- A Felhasználó által kiválasztott Pick Pack Pontnak (csomag átvételi hely) a megrendelt termék megfelelő átadása, címzett beazonosítása, értesítése céljából a csomagon lévő nevet, címet, telefonszámot, e-mailcímet. A PickPack Pontokról részletes adatok a Pick Pack Pontok Listája/infó felületen találhatóak.

Az adatátadás jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) és b) pontja, azaz az érintett az átvételi hely kiválasztásával hozzájárul ezen adatátvételi hely részére történő adatátadáshoz valamint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

A csomagon lévő címzetti adatokat átadjuk az Ön által kiválasztott PickPackPontnak.

- A Weboldalon történő vásárlás után a Felhasználó e-mail címe vásárlói elégedettség-felmérés céljából, tevékenységünk értékelése, ebből adódó közvetlen üzletszerzési céllal az Árukereső részére továbbításra kerül, mely ellen elérhetőségeinken tiltakozhat, ez esetben e-mailcímét nem továbbítjuk, illetve a tiltakozását az Adatfeldolgozó részére továbbítjuk. E-mail címét e célból az alábbi Adatfeldolgozónak adjuk át:

Árukereső (Online Comparison Shopping Kft.)

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Adószám: 24868291-2-42,

Cégjegyzékszám: 01-09-186759

Adatfeldolgozó az e-mailcímet kérdőíves felmérés céljából adatfeldolgozóként tárolja.

A Weboldalon történő vásárlás után Adatfeldolgozói megbízás alapján az Ön e-mailcímét továbbítjuk az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft.) részére abból a célból, hogy a vásárlói elégedettséget felmérjük, tevékenységünkről értéke-lést kapjunk.

Ezen adatátadás ellen Ön tiltakozhat, ez esetben e-mailcímét nem továbbítjuk, illetve a tiltakozását az Adatfeldolgozó részére továbbítjuk.

A vásárlók e-mail címének tárolására Adatfeldolgozó adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.

Az adattovábbítás a Társaságunk. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

- szerződés teljesítése során jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak.

Az adattovábbítás a Társaságunk jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)

Az Ön adatait továbbá a létrejött adásvételi szerződés teljesítése, az abból eredő igények érvényesítése érdekében, illetve jogszabályi kötelezettség alapján adjuk át harmadik személynek

- Társaságunk Felhasználóval kötött adásvételi szerződéséből eredő igényeinek érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére

Az adattovábbítás a Társaságunk. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

- Abban az esetben, ha Társaságunk átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.

Bármilyen átszervezés esetén az Ön adatait ugyanezen feltételekkel fogják tovább kezelni.

Az adattovábbítás a Pingvin Napfény Zrt. jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont

Felhasználó a „Pénztár” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, azt tudomásul veszi és elfogadja.

Ön a „Pénztár” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, azt tudomásul veszi és elfogadja.

IV. Reklám (hírlevél) küldésével összefüggő adatkezelés

1.) A kezelt személyes adatok köre:

Felhasználó annak érdekében, hogy az aktuális ajánlatokról, új szolgáltatásról haladéktalanul tájékoztatást kapjon, feliratkozhat Társaságunk a hírlevél-szolgáltatásaira. A feliratkozás a kiválasztott hírlevél szolgáltatás mellett az erre vonatkozó checkbox kijelölésével (kipipálásával) történik, mely egyben a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásnak is minősül.

Ennek során az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: Felhasználó neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

Ezen adatok megadása és kezelése nem kötelező, kizárólag a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

A hírlevélre feliratkozás nem feltétele annak, hogy Felhasználó bármilyen más szolgáltatást a weboldalról igénybe vegyen.    

A kezelt adatok fajtái: A felhasználó neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

A feliratkozás a kiválasztott hírlevél szolgáltatás mellett az erre vonatkozó checkbox kijelölésével (kipipálásával) történik.

Ezen adatok megadása és kezelése nem kötelező, kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele annak, hogy Ön bármilyen más szolgáltatást a weboldalról igénybe vegyen.

2.) Az adatkezelés célja

A Felhasználó tájékoztatása e-mail útján az aktuális ajánlatokról, a Felhasználónak nyújtott kedvezményről, új szolgáltatásról.

Amennyiben Ön hozzájárul, reklámot küldünk Önnek az Ön által megadott e-mailcímre.

A Felhasználó 3 típusú hírlevélre iratkozhat fel választása szerint:

 • Alap hírlevél: Társaságunk heti rendszerességgel küldi meg hírlevelét kedvező ajánlatairól
 • Egyedi hírlevél: Társaságunk három hetente küldi meg hírlevelét a Felhasználó addig rendelt termékeire vonatkozó aktuális ajánlatairól
 • Emlékeztető hírlevél: Társaságunk hírlevelet küld a korábban rendelt termékekről, amennyiben a Felhasználó 2 hónapja nem rendelt a Társaságunktól.
 • Dedikált hírlevél: Társaságunk havi rendszerességgel küldi meg hírlevelét, amelyben egy adott partnere aktuális ajánlatairól tájékoztatja a Felhasználót
 • Speciális hírlevél: Társaságunk kiemelt, speciális időszaki ajánlatairól, - így különösen: Pingvin Szépségnapok – az ajánlati időszak kezdetén, közepén és végén hírlevelet küld

A Felhasználó az alábbi hírlevekre iratkozik fel:

 • Alap hírlevél: Heti rendszerességgel küldünk Önnek hírlevelet  kedvező ajánlatairól
 • Egyedi hírlevél: Három hetente küldünk Önnek hírlevelet az Ön által korábban rendelt termékekre vonatkozó aktuális ajánlatairól
 • Emlékeztető hírlevél: Hírlevelet küldünk Önnek a korábban rendelt termékeiről, amennyiben Ön 2 hónapja nem rendelt a Társaságunktól
 • Dedikált hírlevél: Társaságunk havi rendszerességgel küldi meg hírlevelét, amelyben egy adott partnere aktuális ajánlatairól tájékoztatja a Felhasználót
 • Speciális hírlevél: Társaságunk kiemelt, speciális időszaki ajánlatairól, - így különösen: Pingvin Szépségnapok – az ajánlati időszak kezdetén, közepén és végén hírlevelet küld
3.) Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés kizárólag a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

„Egyedi hírlevél”-re és „Emlékeztető hírlevél”-re történő feliratkozás esetén az érintett ahhoz is hozzájárul, hogy az érintett megadott adatait az általa vásárolt termékekkel Társaságunk összekösse annak érdekében, hogy személyre szabott ajánlatot küldjünk a feliratkozó részére.

Az Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

„Egyedi hírlevél”-re és „Emlékeztető hírlevél”-re történő feliratkozása esetén Ön ahhoz is hozzájárul, hogy adatait a személyre szabott ajánlatküldés érdekében az Ön által vásárolt termékekkel összekössük.

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

4.) Az adatkezelés ideje:

A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat Társaságunk a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről Társaságunk a Felhasználót külön tájékoztatni fogja.

Az Önre vonatkozó adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 8 évig kezeljük.

5) Az érintett jogai
a) Tájékoztatás kérése

A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

A Felhasználó kérelmére Társaságunk a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti. Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön kérheti hibás adatainak kijavítását, az adatai átadását Ön vagy más Ön által megjelölt adatkezelő részére

c) Személyes adatok törlése és zárolása

A Felhasználó kérelmére Társaságunk törli, zárolja a hírlevélre feliratkozás során megadott adatokat.

Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak törlését és zárolását

d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottsága esetén az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.

Ön tiltakozhat a fenti célból történő adatkezelés ellen

e) Szolgáltató eljárása

Az érintett az 5) a)-d) pont szerinti kérelmét a Társaság a fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail, illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Társaság megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, illetve törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.

A Társaság a fenti határidőben a helyesbítésről, a zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,  de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.

6.) Az adatok kezelése

Társaságunk a fenti adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén tárolja. Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók)

Az adatokat a Társaság munkatársai kezeli, és azokat kizárólag tájékoztatás nyújtásához, reklámanyag küldéséhez használja fel.

Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adatfeldolgozó tárhely-szolgáltatószerverén tároljuk.

A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaság az alábbi esetben adja át:

-a Franchise szerződés alapján a hírlevél kiküldési szolgáltatást végző PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatfeldolgozó részére

Adatfeldolgozó adatai:

Név: PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Cégjegyzékszám: 06 10 000443

Adószám: 24664028-2-06

e-mail: info@pingvinpatika.hu

Az adattovábbítás az Adatkezelő és Adatfeldolgozó közötti Franchise szerződés alapján a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

A hírlevél kiküldését Franchise szerződésünk alapján a PHARMAINVEST Zrt Adatfeldolgozó végzi

 

Adatfeldolgozó adatai:

Név: PHARMAINVEST Zrt.

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Cégjegyzékszám: 06 10 000443

Adószám: 24664028-2-06

e-mail: info@pingvinpatika.hu

-abban az esetben, ha adatkezelő átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.

Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679rendelete 6. cikk (1) c) pont

Bármilyen átszervezés esetén az Ön adatait ugyanezen feltételekkel fogják tovább kezelni

Felhasználó a „Feliratkozás”” felületen a feliratkozás megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését, továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul.

A Társaságunk biztosítja, hogy a hírlevélről mind a Weboldalról, mind e-mail útján le lehessen iratkozni.

A hírlevélre feliratkozással Ön az adatok ezen pont szerinti kezelését,   továbbítását tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul. Ön a hírlevélről leiratkozni a Weboldalról, vagy e-mail útján tud.

V. Számlázással összefüggő adatkezelés

1)  A kezelt személyes adatok köre:

A Társaság az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében számlát állít ki, melyben az alábbi személyes adatokat tünteti fel: név, cím.

A kezelt adatok fajtái:név, e-mail cím

A Társaság a számlát elektronikus úton az ELIXIR számlázóprogramon keresztül állítja ki.

A Társaság a számlát elektronikus úton a számlázóprogramon keresztül állítja ki.

Az alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó adatai:

Név: LX-Line Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.

e-mail: info@lxline.hu

Az alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó adatai:

Szolgáltatást nyújtó cég neve: LX-Line Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.

e-mail: info@lxline.hu

2)  Az adatkezelés célja

A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése

Az Öntől kért adatok célja, hogy jogszabályi kötele-zettségünknek eleget tudjunk tenni

3) Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint:az adatkezelés az a Társaság re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"

A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.

Az Ön számlán szereplő adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges

4) Az adatkezelés ideje:

A Társaság a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig kezeli a megrendelt szolgáltatások fizetésével kapcsolatos adatokat.

A 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése értelmében: "A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni

A vonatkozó jogszabály alapján a jelen pont szerinti adatait 8 évig tároljuk.

5) Az érintett jogai
a) Tájékoztatás kérése

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbításaesetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társaság-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

Az érintett kérelmére a Társaság a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön kérheti hibás adatainak kijavítását, az adatai átadását Ön vagy más Ön által megjelölt adatkezelő részére

c) Személyes adatok törlése illetve zárolása

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17. § (3) bekezdése alapján a fenti kötelező adatkezelési időben a Társaság a Felhasználó fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem teljesíti, a fenti adatokat a Felhasználó további hozzájárulása nélkül is kezelheti, „amennyiben az adatkezelés szükséges:

Jogi kötelezettség teljesítése miatt az adattörlési kérelmek nem teljesíthetőek

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.”

Törlési kérelem esetén a Társaság az érintett adatot zárolja.

A Felhasználó kérelmére a Társaság a kért adatokat zárolja.

d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

A fenti, jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezelt adatokra vonatkozóan Felhasználó tiltakozását a fenti kötelező adatkezelési időben a Társaság nem teljesíti.

Jogi kötelezettség teljesítése miatt az adatkezeléssel szembeni tiltakozás nem teljesíthető
e) A Társaság eljárása

Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Társaság fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Társaság megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.

Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.

A Társaság a fenti határidőben a helyesbítésről, a zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlés elutasításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben az érintett tiltakozásának megalapozottságát a Társaság megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.

6.) Az adatok kezelése

A Társaság az elektronikus úton kiállított számlában szereplő adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén valamint papír alapon a Társaság 6720 Szeged, Széchenyi tér 17. székhelyén tárolja. Adatfeldolgozó és a Társaság köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók)

Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adatfeldolgozó szerverén illetve papír alapon a telephelyen tároljuk és mindent megteszünk ezen információk biztonsága érdekében

Az adatokhoz a Társaság fér hozzá, a Társaság munkatársai kezelik azokat.
A Társaság a Felhasználó számlában szereplő adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve:

- a Franchise szerződés alapján a könyvelési szolgáltatást végző PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatfeldolgozó részére

A könyvelést Franchise szerződésünk alapján a PHARMAINVEST Zrt Adatfel-dolgozó végzi

Adatfeldolgozó adatai:

Név: PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Cégjegyzékszám: 06 10 000443

Adószám: 24664028-2-06

e-mail: info@pingvinpatika.hu

Az adattovábbítás az Adatkezelő és Adatfeldolgozó közötti Franchise szerződés alapján a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

Adatfeldolgozó adatai:

Név: PHARMAINVEST Zrt.

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Cégjegyzékszám: 06 10 000443

Adószám: 24664028-2-06

e-mail: info@pingvinpatika.hu

- jogszabályi kötelezettség alapján a NAV részére

Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja)

- A Társaság érintettel kötött szerződésből eredő igényeinek érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére

Az adattovábbítás a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

Az Ön adatait kizárólag a tanfolyamra vonatkozó szerződésből, a tanfolyamon való részvételből eredő igények érvényesítése érdekében, illetve jogszabályi kötelezettség alapján adjuk át harmadik személynek

VI. Közösségi oldal

Társaságunk a Pinvin Patika facebook profilt, a pingvinpatikak Instagram oldalt továbbá a pingvn_patika TikTok oldalt, a pingvinpatika Pintrest oldalt, valamint a Pingvin Patika Youtube oldalait üzemelteti.

A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el

Az Instagram adatvédelmi szabályzata innen érhető el 

A TikTok adatvédelmi szabályzata innen érhető el

A Pinterest adatvédelmi szabályzata innen érhető el

A Youtube adatvédelmi szabályzata innen érhető el

Társaságunkkal a facebook profil oldalon, az Instagramon, a TikTok-on, a Pinteresten valamint a Youtube-on is találkozhat, az oldalakkal kapcsolatos adatkezelésre a facebook Adatvédelmi szabályzata, az Instagram adatvédelmi szabályzata, a TikTok Adatvédelmi szabályzata, a Pinterest Adatvédelmi szabályzata, a Youtube Adatvédelmi szabályzata az irányadó.

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook Instagram, TikTok, Pinterest, Youtube közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Youtube közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.
 3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, ajánlatainak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

VII. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

Cookie"-k (sütik) és "web beacon"-ök elhelyezése, célja

Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba hozható (user id: felhasználó azonosító) és nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból.

A weboldal minél gyorsabb, hatékonyabb használata érdekében sütiket, valamint web beaconoket (látogatást nyomon követő programot) helyezünk el.
 • adatfeljegyzés
 • a felhasználó azonosítása
 • a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése
 • a szolgáltatás hatékonyságának növelése
 • a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából

Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

Felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:
 • értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén
 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a cookiecentral oldalon érhető el.

Az adatkezelő által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó az adatkezelő honlapja keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az adatkezelő weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését (a cookie-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban ide kattintva érhető el.

Adatkezelő továbbá a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása, a honlap-látogatottsági adatok ,a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési rendszert használ. Az így kapott adatokat adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Az „Elfogadom” gomb megnyomásával a Felhasználó hozzájárul a jelen Tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-k használatához a Weboldallal összefüggésben.

Adatkezelő a jelen Weboldalon valamint egyidejűleg a www.pingvinpatika.hu oldalon (a weboldal hozzájárulásával) külső szolgáltató (AdForm) által kezelt cookie-kat használ. A cookie-k egyszerű, rövid, kisméretű szöveges file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Weboldalunkon az online hirdetések eredményességének mérésére az Adform Conversion Tracking funkcióját használjuk. A Conversion Tracking a cookie-kat akkor használja, ha egy internethasználó kapcsolatba lép egy Adform által elhelyezett hirdetéssel. A cookiek nem tartalmaznak olyan információt (pl. név, e-mail-cím, cím, telefonszám), amellyel a felhasználó személyesen azonosítható lenne. Azon felhasználók, akik a Conversion Tracking követési funkcióját nem szeretnék használni, az Adform cookiet internetes böngészőjükön keresztül kikapcsolhatják.

Az adatok kezeléséről az alábbi oldalon tud részletes felvilágosítást kérni: https://site.adform.com/privacy-center/overview/


Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:

Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

VIII. Kiskorúak adatkezelése

Társaságunk 18 éven aluli személlyel nem köt szerződést, illetve 18 éven aluli személy számára a hírlevélre történő feliratkozás nem engedélyezett. Kérjük és javasoljuk, hogy a Weboldalt és Szolgáltatásainkat csak a 18 életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe. Amennyiben a felhasználó 18 éven aluli harmadik személy adatait adja meg, úgy a törvényes képviselők igazolható, valóságnak megfelelő bejelentése alapján ezen adatokat töröljük.

Kiemelten figyelünk a 18. éven aluli személyek személyiségi jogaira, ezért ha igazolhatóan kiskorú személyre vonatozó adat kerül a nyilvántartásunkba, azt  a bejelentést követően zároljuk, és lehetőség szerint azonnal töröljük

IX. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaságunk, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Társaságunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Társaságunk mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben úgy érzi, személyes adataihoz való jogát megsértettük, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez  harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, Társaságunk jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adat-védelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36-1/391-1400

Telefax: +36-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tiltakozási jog gyakorlása esetében:

Amennyiben Ön az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünk kell nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt elmulasztottuk, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

X. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissíti.

Szükség esetén jelen tájékoztatót módosítjuk, melyet ugyanígy a honlapon helyezünk el.

Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba. 

Ezt követően csak a frissített adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételével használható az weboldal valamint csak ezt követően lehetséges a hírlevélre történő feliratkozás.