Anyák napi nyereményjáték

 Pingvin Patikák Nyereményjátéka

1. A nyereményjáték szervezője:

A nyereményjáték szervezője a PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.; Cégjegyzékszám: 06-10-000443; Adószám: 24664028-2-06), továbbiakban Szervező.

2. A Játékban való részvétel feltételei:

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

- Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

- Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

- A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

- A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

- Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

- A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


3. A nyereményjáték neve:


Anyák napi nyereményjáték


4. A nyereményjáték időtartama:


2021.04.27.– 2021.05.02.

Nyertes kihirdetésének időpontja: 2021.05.02

5. A nyereményjáték leírása:


A Játékosoknak meg kell jelölniük, anyukájukat, nagymamájukat, keresztanyukájukat és meg kell írniuk miért hálásak nekik.


6. Nyertesek kiválasztásának módja


 3 nyertes kiválasztása sorsolással.


7.A nyeremény:

1. Apivita Queen Bee ránctalanító szérum (30ml)
2. Apivita Sun utazó csomag SPF30 (100+100+2x8ml)
3. Apivita Sun utazó csomag SPF30 (100+100+2x8ml)     

A Játék során a játékosok között a 3. pontban részletezett nyeremények kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertesek neveit a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 8 órán belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.


A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:


- ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18.életévét;

- ha a nyertes a kihirdetését követő 10 napon belül nem jelentkezik;

- ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

- egyértelműen bizonyítható,hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

- jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti - adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.


10. Nyeremény kézbesítése:


A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben, majd e-mailben vagy telefonon egyezteti a Szervező. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.


11. A Szervező felelőssége:


A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személytörvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személyregisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


12. Adatkezelés és adatvédelem:


Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-132598/2017.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: a Pharmainvest Zrt. által a https://business.facebook.comn elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bek. b) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.

Az adatkezelés ideje: Társaságunk az érintett által megadott adatokat a nyereményjáték időtartamáig, illetve ezt követően a nyeremény kézbesítéséig kezeli.

Az érintett jogai: Az érintettet az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének III. fejezetében meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg.

Az adatok kezelése: A Társaság az érintett által megadott adatokat elektronikusan és papír alapon a Társaság 6720 Szeged, Széchenyi tér 17. szám alatti székhelyén tárolja. A Társaság köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók).


Az adatokhoz kizárólag a Társaság fér hozzá, kizárólag a Társaság munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag az érintettel való kapcsolatfelvételhez használja fel.

Nyilvánosságra hozatal: a nyertesek neve a www.facebook.hu/pingvinpatika oldalon.


13. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,


- hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím,), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.


14. Kizárások:


A nyereményjátékban nem vehetnek részt a PHARMAINVEST Zrt. munkatársai és hozzátartozói.


15. Egyéb rendelkezések:


A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható.

A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.

A Játékos által készített felvétel Játékos szellemi alkotása, azonban a Játékost, mint szerzőt érintő vagyoni jogokat térítésmentesen minden további kikötés nélkül Szervezőre ruházza, ideértve azok teljes, korlátlan és végleges felhasználási jogát.

A játékban való részvétellel a Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben nyereményben részesül, a Szervező feltüntetheti a nevét a Pingvin Patika hivatalos Facebook oldalán.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.