Adatkezelési tájékoztató regisztrációkor

Preambulum

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Pingvin Napfény Zrt. (6720 Szeged, Széchenyi tér 17., Cg. 06-10-000456), a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Társaságunk tiszteletben tartja a www.pingvinpatika.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek (megrendelők, érdeklődők, vásárlók, munkavállalók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

 

A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként ráutaló magatartással (a webaruhaz@pingvinpatika.hu e-mail címre saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság a személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes Szolgáltatások igénybevételéhez  - megrendelés, regisztráció, közvetlen kapcsolatfelvétel, hírlevélre feliratkozás - szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti

A könnyebb érthetőség és a teljeskörű tájékoztatás érdekében az Adatvédelmi tájékoztató két szöveges változatot tartalmaz: egy teljes szöveges változatot, és egy egyszerűsített, összefoglaló változatot.

 

Tájékoztatóban aláhúzással jelöltük, ahol az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17. § (3) bekezdésének alkalmazása előfordulhat.

 

Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a webaruhaz@pingvinpatika.hu e-mailcímen vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségén keresztül.

                      

  Teljes szöveg     Rövidített változat
A weboldalt üzemeltető Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv - 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete - rendelkezései szerint kezel   Az adatkezelés során a Társaság teljesíti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat..
     
     
Az adatkezelő adatai, elérhetőségei   Az adatkezelő adatai
 Név: Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság    Név: Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Cégjegyzékszám: 06-10-000456    Cégjegyzékszám: 06-10-000456
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17    Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17
 Telephely: 6721 Szeged, Kálvin tér 2   Telephely: 6721 Szeged, Kálvin tér 2
 6720 Szeged, Dugonics tér 1   6720 Szeged, Dugonics tér 1
 6723 Szeged, Csongrádi sugárút 71    6723 Szeged, Csongrádi sugárút 71
 Adószám: 24700450-2-06    Adószám: 24700450-2-06
 E-mail cím: webaruhaz@pingvinpatika.hu    E-mail cím: webaruhaz@pingvinpatika.hu
     
 Társaságunk a Weboldal és a levelezőrendszer működtetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, ezen    Társaságunk tárhelyszolgáltatóként 
 adatfeldolgozó (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató) adatai, elérhetőségei:    adatfeldolgozót (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató) vesz igénybe a Weboldal és a levelezőrendszer működtetéséhez, melynek adatai:
 Név: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság    Név: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41  

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41

 Cégjegyzékszám: 06-10-000489   Cégjegyzékszám: 06-10-000489
 Adószám: 25333572-2-06    Adószám: 25333572-2-06
 E-mail: info@rackhost.hu    E-mail: info@rackhost.hu
     
 Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:    Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
 e-mailcím: adatvedelem@pingvinpatika.hu     e-mailcím: adatvedelem@pingvinpatika.hu
 tel: 62/552-317    tel: 62/552-317
 fax: 62/552-318    fax: 62/552-318
 levelezési cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.    levelezési cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.
     
   I. Regisztrációval összefüggő adatkezelés
     
 1)     A kezelt személyes adatok köre:    
 

A kényelmes és gyors rendelés, saját fiók létrehozása érdekében a vásárláshoz regisztrálni szükséges.

A regisztráláskor az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: név (vezetéknév, keresztnév), e-mailcím, jelszó.

Saját fiókba belépni a regisztrált e-mailcím, jelszó megadásával vagy a facebookon keresztül lehet.

   

A Weboldalról vásárolni csak regisztrált felhasználónak lehet. A regisztrációkor kért személyes adatok:

név (vezetéknév, keresztnév), e-mailcím, jelszó

     
 A Facebook közösségi oldal ez esetben az alábbi adatokat küldi meg Társaságunk részére: a Felhasználó facebook fiókjához tartozó nevet (keresztnév, vezetéknév) és e-mail címet.    Illetve facebookon keresztül történő belépéskor a rendszer az alábbi adatokat küldi meg a számunkra: Az Ön facebook fiókjához tartozó nevet (keresztnév, vezetéknév) és e-mail címet.
 A „Regisztráció” felületén a fenti adatok megadásával illetve belépéskor a fenti adatok megadásával, a facebookon keresztül történő belépéssel Felhasználó az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.    A „Regisztráció” felületén a fenti adatok megadásával illetve belépéskor a fenti adatok megadásával, a facebookon keresztül történő belépéssel Ön az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.
     
 2.) A fenti adatok célja: a szerződéses partner beazonosítása, a Felhasználó részére saját fiók létrehozása, a kényelmes és gyors vásárlás elősegítése.    Az Öntől kért adatok célja, hogy Önt beazonosítsuk, a Weboldalon történő vásárlását az Ön számára is követhetővé, kényelmessé tegyük
     
 3)    Az adatkezelés jogalapja:    
 A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján. Felhasználó tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy Társaságunk a regisztráció elküldésével a regisztráció során megadott személyes adatokat , valamint belépéskor a belépés során megadott adatokat a jelen Tájékozató szerint kezeli.    Az Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük
     
 4) Az adatkezelés ideje    
 A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat Társaságunk a hozzájárulás visszavonásáig (a saját fiók megszüntetéséig) kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható, a saját fiók megszüntetésével együtt. Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről Társaságunk a Felhasználót külön tájékoztatni fogja    Az Önre vonatkozó adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 8 évig kezeljük
     
 5) Az érintett jogai    
 a) Tájékoztatás kérése    
 

A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

   

Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes.

 b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság    
 A Felhasználó kérelmére Társaságunk a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti. Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.    Ön kérheti hibás adatainak kijavítását az adatai átadását Ön vagy más Ön által megjelölt adatkezelő részére
 c) Személyes adatok törlése és zárolása    
 A Felhasználó kérelmére Társaságunk törli, zárolja a regisztráció, belépés során megadott adatokat.    Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak törlését és zárolását.
 d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

   
 Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottsága esetén az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.

   Ön tiltakozhat a fenti célból történő adatkezelés ellen

 e) Szolgáltató eljárása    
 

Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Szolgáltató (adatkezelő) fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban Társaságunk megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosításához szükséges intézkedést megteszi.

Társaságunk a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

   Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.
     
 Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

   
 Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.    Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.

 Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.    
     
 6.) Az adatok kezelése    
 Társaságunk a Felhasználó által a weboldalon keresztül megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén tárolja, valamint elektronikus alapon (levelezőrendszerben) a Társaság 6720 Szeged, Széchenyi tér 17. szám alatti székhelyén. Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági adatmentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása)    Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adatfeldolgozó tárhely-szolgáltató szerverén tároljuk valamint elektronikus alapon a székhelyünkön.
     
 Az adatokhoz a Társaságunk fér hozzá, a Társaságunk munkatársai kezelik azokat, és azokat a weboldalon lévő saját fiók kezeléséhez, a gyorsabb, kényelemesebb vásárlás biztosításához használjuk fel.    Az adatokat a saját fiók kezelése, a vásárlás megkönnyítése érdekében használjuk fel
     
 A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaságunk az alábbi esetekben adja át:

   
 Abban az esetben, ha Társaságunk átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli    Bármilyen átszervezés esetén az Ön adatait ugyanezen feltételekkel fogják tovább kezelni
 Az adattovábbítás a Pingvin Napfény Zrt. jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont    
     
 Felhasználó a „Regisztráció” és a „Bejelentkezés”felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, azt tudomásul veszi és elfogadja    Ön a „ Regisztráció” és a „Bejelentkezés” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését és  továbbítását is tudomásul veszi és elfogadja.
     
   II. Közösségi oldal
 

Társaságunk a Pinvin Patika facebook profilt és a pingvinpatikak Instagram oldalt üzemelteti. A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Az Instagram adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

   

Társaságunkkal a facebook profil oldalon és az Instagramon is találkozhat, az oldalakkall kapcsolatos adatkezelésre a facebook Adatvédelmi szabályzata és az Instagram adatvédelmi szabályzata az irányadó.

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
  2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Instagram közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.
  3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
  5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
   
     
   III. Honlap-látogatottsági adatok kezelése
     
 Cookie"-k (sütik) és "web beacon"-ök elhelyezése, célja    
 Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba hozható (user id: felhasználó azonosító) és nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból.    A weboldal minél gyorsabb, hatékonyabb használata érdekében sütiket, valamint web beaconoket (látogatást nyomon követő programot) helyezünk el.

 o   adatfeljegyzés

o   a felhasználó azonosítása

o   a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése

o   a szolgáltatás hatékonyságának növelése

o   a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából

   
     
 Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.    

 Felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

o    értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén

o   a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

   
 E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.    
 Az adatkezelő által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó az adatkezelő honlapja keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.    
 A fenti célokból az adatkezelő weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését (a cookie-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon    
     
 Adatkezelő továbbá a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása, a honlap-látogatottsági adatok ,a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési rendszert használ. Az így kapott adatokat adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.    
     
   IV. Kiskorúak adatkezelése
 Társaságunk 18 éven aluli személlyel nem köt szerződést, illetve 18 éven aluli személy számára a hírlevélre történő feliratkozás nem engedélyezett. Kérjük és javasoljuk, hogy a Weboldalt és Szolgáltatásainkat csak a 18 életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe. Amennyiben a felhasználó 18 éven aluli harmadik személy adatait adja meg, úgy a törvényes képviselők igazolható, valóságnak megfelelő bejelentése alapján ezen adatokat töröljük.    Kiemelten figyelünk a 18. éven aluli személyek személyiségi jogaira, ezért ha igazolhatóan kiskorú személyre vonatozó adat kerül a nyilvántartásunkba, azt  a bejelentést követően zároljuk, és lehetőség szerint azonnal töröljük
     
   V. Jogorvoslat

 Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaságunk, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


Társaságunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Társaságunk mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

   Amennyiben úgy érzi, személyes adataihoz való jogát megsértettük, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.
 Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez  harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, Társaságunk jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.    
 Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adat-védelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:    
 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c    
 Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834    
 Telefon: +36-1/391-1400    
 Telefax: +36-1/391-1410    
 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu    
     
 Tiltakozási jog gyakorlása esetében:    
 Amennyiben Ön az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünk kell nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt elmulasztottuk, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

   
     
   VI. Adatvédelmi tájékoztató módosítása
 Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissíti.    Szükség esetén jelen tájékoztatót módosítjuk, melyet ugyanígy a honlapon helyezünk el.
 Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba.     
 Ezt követően csak a frissített adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételével használható az weboldal valamint csak ezt követően lehetséges a hírlevélre történő feliratkozás.    

Adatkezelésünkről bővebben itt tájékozódhat.