Preambulum

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Pingvin Napfény Zrt. (6720 Szeged, Széchenyi tér 17., Cg. 06-10-000456), a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Társaságunk tiszteletben tartja a www.pingvinpatika.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek (megrendelők, érdeklődők, vásárlók, munkavállalók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

 

A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként ráutaló magatartással (a webaruhaz@pingvinpatika.hu e-mail címre saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság a személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes Szolgáltatások igénybevételéhez  - megrendelés, regisztráció, közvetlen kapcsolatfelvétel, hírlevélre feliratkozás - szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti

A könnyebb érthetőség és a teljeskörű tájékoztatás érdekében az Adatvédelmi tájékoztató két szöveges változatot tartalmaz: egy teljes szöveges változatot, és egy egyszerűsített, összefoglaló változatot.

 

Tájékoztatóban aláhúzással jelöltük, ahol az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17. § (3) bekezdésének alkalmazása előfordulhat.

 

Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a webaruhaz@pingvinpatika.hu e-mailcímen vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségén keresztül.

 

                      

  Teljes szöveg     Rövidített változat
A weboldalt üzemeltető Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv - 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete - rendelkezései szerint kezel    Az adatkezelés során a Társaság teljesíti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat.
     
 Az adatkezelő adatai, elérhetőségei    Az adatkezelő adatai
 Név: Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság    Név: Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Cégjegyzékszám: 06-10-000456    Cégjegyzékszám: 06-10-000456
 Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17   Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17
 Telephely: 6721 Szeged, Kálvin tér 2    Telephely: 6721 Szeged, Kálvin tér 2
 6720 Szeged, Dugonics tér 1    6720 Szeged, Dugonics tér 1
 6723 Szeged, Csongrádi sugárút 71    6723 Szeged, Csongrádi sugárút 71
 Adószám: 24700450-2-06    Adószám: 24700450-2-06
 E-mail cím: webaruhaz@pingvinpatika.hu    E-mail cím: webaruhaz@pingvinpatika.hu
     
 Társaságunk a Weboldal és a levelezőrendszer működtetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, ezen    Társaságunk tárhelyszolgáltatóként 
 adatfeldolgozó (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató) adatai, elérhetőségei:    adatfeldolgozót (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató) vesz igénybe a Weboldal és a levelezőrendszer működtetéséhez, melynek adatai:
 Név: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság     Név: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41    Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41
 Cégjegyzékszám: 06-10-000489    Cégjegyzékszám: 06-10-000489
 Adószám: 25333572-2-06    Adószám: 25333572-2-06
E-mail: info@rackhost.hu    E-mail: info@rackhost.hu
     
 Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:     Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
 e-mailcím: adatvedelem@pingvinpatika.hu    e-mailcím: adatvedelem@pingvinpatika.hu
 tel: 62/552-317    tel: 62/552-317
 fax: 62/552-318    fax: 62/552-318
 levelezési cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.    levelezési cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.
     
   

AZ ALÁBBIAKBAN A KÜLÖNBÖZŐ JOGALAPOK SZERINTI ADATKEZELÉS SZABÁLYAI TALÁLHATÓAK

     
   

I. Megrendeléssel összefüggő (szerződés teljesítéséhez szükséges) adatkezelés

     
 1.) A kezelt személyes adatok köre:    
 A megrendelés hatékony és teljes körű teljesítése érdekében az alábbi személyes adatokat kérjük megadni:

számlázási név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fax.

Banki átutalás vagy bankkártyás fizetés esetén, illetve elállási, felmondási jog gyakorlása esetén a visszatérítés teljesítése érdekében a fizető fél neve, számlaszáma.

   

A kezelt adatok fajtái: számlázási név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fax.

Banki átutalás vagy bankkártyás fizetés esetén illetve elállási, felmondási jog gyakorlása esetén a visszatérítés teljesítése érdekében a fizető fél neve számlaszáma.
 2.) A fenti adatok célja:    
 a szerződéses partner beazonosítása és a létrejött adásvételi szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, ennek érdekében: kapcsolatfelvétel, a küldemény megfelelő címzettnek való kiszolgáltatása, számlázási kötelezettség teljesítése, esetleges jogviták, igényérvényesítés esetén az adatok visszakereshetősége és igazolása. Ezen adatok nélkül a szerződés nem jön létre, megrendelés nem teljesíthető    Az Öntől kért adatok célja, hogy megrendelését teljesíteni tudjuk
  3)    Az adatkezelés jogalapja    
A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján. Felhasználó tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy Társaságunk a megrendelés elküldésével a megrendelés során megadott személyes adatokat a jelen Tájékozató szerint kezeli.   Az Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása, továbbá a szerződéses kötelezettségek teljesítése, igény-érvényesítés érdekében kezeljük 
 Továbbá a fenti adatok megadása és kezelése a www. pingvinpatika.hu weboldalon keresztül keletkezett adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges    
 Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;    
 Az adásvételi szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek    
     
 4) Az adatkezelés ideje    
 Szolgáltató a fentiekben megjelölt adatokat az adásvételi szerződés teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 év időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja    Az Önre vonatkozó adatokat 6 évig tároljuk
     
 5) Az érintett jogai    
 a) Tájékoztatás kérése    

 A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

   

Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes.

 b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság    
 A Felhasználó kérelmére Társaságunk a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti. Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.    Ön kérheti hibás adatainak kijavítását, az adatai átadását Ön vagy más Ön által megjelölt adatkezelő részére.
 c) Személyes adatok törlése vagy zárolása

   
 Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17. § (3) bekezdése alapján adásvételi szerződés létrejötte esetén Társaságunk a Felhasználó fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem köteles teljesíteni, a fenti adatokat a Felhasználó további hozzájárulása nélkül is kezelheti: „amennyiben az adatkezelés szükséges:

-          a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.”
   Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak törlését, azt azonban jogi kötelezettség teljesítése, valamint jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében nem vagyunk kötelesek teljesíteni.
 Amennyiben Társaságunk érdekmérlegelése alapján a Felhasználó adata a kérelem ellenére nem törölhető, Társaságunk az érintett adatot zárolja.

A Felhasználó kérelmére Társaságunk a kért adatokat zárolja.

   Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak zárolását
 d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás    

 Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést Társaságunk a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, társaságunk mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.    Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az Ön adatait jogos érdek érvényesítése miatt kezeljük, úgy mérlegeljük kérelmének teljesítését
 e) Szolgáltató eljárása    

 Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Szolgáltató (adatkezelő) fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban Társaságunk megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, az adathordozhatóság biztosításához szükséges intézkedést megteszi, illetve a fenti mérlegelése alapján törli, zárolja a kért adatot

Társaságunk a fenti határidőben a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

   

Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.

     
 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

   
 

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

   

Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.

     
 6.) Az adatok kezelése    
 

Társaságunk a Felhasználó által a weboldalon keresztül megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén valamint elektronikus és papír alapon a Társaság 6720 Szeged, Széchenyi tér 17. szám alatti székhelyén tárolja továbbá expediálás céljából a Csongrádi sgt. 71. szám alatt szám alatti telephelyén lévő raktárába továbbítja. Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági adatmentés, tűzfal, vírusírtó alkalmazása, zárható fiók)

   

Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adatfeldolgozó tárhely-szolgáltató szerverén, illetve elektronikus és papír alapon a székhelyünkön  tároljuk, továbbá expediálás céljából a raktárunknak átadjuk.

 Az adatokhoz a Társaságunk fér hozzá, Társaságunk munkatársai (pl raktáros) kezelik azokat, és azokat kizárólag az érintettel létrejött szerződés teljesítéséhez, az abból eredő igények érvényesítéséhez, ezekkel kapcsolatban az érintettel való kapcsolatfelvételhez használjuk fel.    
 A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaságunk az alábbi esetekben adja át    
 -       a megrendelés visszaigazolása, kifizetésének ellenőrzése, panasz esetén a panasz kivizsgálása, és esetleges pénzvisszatérítés, irattári megőrzés érdekében a felek közötti Franchise szerződés alapján a PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatfeldolgozó részére

Adatfeldolgozó adatai:

Név: PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Cégjegyzékszám: 06 10 000443

Adószám: 24664028-2-06

e-mail: info@pingvinpatika.hu

 

Az adattovábbítás az Adatkezelő és Adatfeldolgozó közötti Franchise szerződés alapján a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

   

Franchise szerződés alapján a megrendelések visszaigazolását, irattári megőrzését, a kifizetések ellenőrzését, a panasz kivizsgálását, és szükség esetén a kifizetett összeg visszatérítését a Pharmainvest Zrt. végzi.

Adatfeldolgozó adatai:

Név: PHARMAINVEST Zrt.

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Cégjegyzékszám: 06 10 000443

Adószám: 24664028-2-06

e-mail: info@pingvinpatika.hu

 A szállítás hatékony szervezése, a megrendelés mielőbbi teljesítése érdekében Társaságunk fuvarozó társaságokat is igénybe vesz, melynek során a szállításhoz szükséges szállítási adatokat (név, cím, e-mail, telefonszám) a kapcsolatfelvétel, a termék megfelelő kézbesítése érdekében az alábbi fuvarozó társaságoknak (Adatfeldolgozók) adjuk át:    A megrendelés mielőbbi teljesítése érdekében az alábbi fuvarozóknak adhatjuk át a szállítási adatokat:

Adatfeldolgozók:

 Magyar Posta Zrt.

1138 Dunavirág utca 2-6.

 

SPRINTER Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

   Magyar Posta Zrt.

1138 Dunavirág utca 2-6.

 

SPRINTER Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

 

Az adatátadás jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) és b) pontja, azaz az érintett hozzájárulása valamint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél;

   

A csomagon lévő címzetti adatokat átadjuk az Ön által kiválasztott patikának

 

-          A Felhasználó választása szerint a „„Pingvin Patika” gyógyszertárlánc franchise tagjait képező patika részére (csomag átvételi hely) a megrendelt termék megfelelő átadása, címzett beazonosítása, értesítése céljából a csomagon lévő nevet, címet, telefonszámot, e-mailcímet.

Az adatátadás jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) és b) pontja, azaz az érintett az átvételi hely kiválasztásával hozzájárul ezen adatátvételi hely részére történő adatátadáshoz valamint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél

   
 

Pingvin Bács Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000453)

Átvevő helyek:

6000 Kecskemét, Batthyány u. 37.

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 6.

6000 Kecskemét, Aradi vértanúk tere 1.

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 34-36.

Pingvin Békés Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000451)

Átvevő helyek:

5600 Békéscsaba, Andrássy út 14.

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 16.

6723 Szeged, Budapesti krt. 38.

 

Pingvin Hajdú Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6720 Szeged, Széchenyi tér 17., Cg. 06-10-000452)

Átvevő helyek:

4025 Debrecen, Hatvan u. 22/C.

4025 Debrecen, Mester u. 7.

4025 Debrecen, Petőfi tér 1.

5300 Karcag, Kossuth tér 7-9.

Pingvin Hód Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000454)

Átvevő helyek:

6600 Szentes, Nagyörvény u. 59.

6621 Derekegyház, Kossuth u. 4/A.

6600 Szentes, Rákóczi u. 12.

6640 Csongrád, Dob u. 2.

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 53.

 

 

Pingvin Maros Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000455)

Átvevő helyek:

6900 Makó, Deák Ferenc u. 4.

6726 Szeged, Szolgáltató sor 1.

6720 Szeged, Feketesas u. 19-21.

6723 Szeged, Kereszttöltés u. 17.

 

Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000456)

Átvevő helyek:

6721 Szeged, Kálvin tér 2.

6720 Szeged, Dugonics tér 1.

6723 Szeged, Csongrádi sgt. 71.

 

Pingvin Oros Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000457)

Átvevő helyek:

5900 Orosháza, Győri Vilmos tér 1.

6100 Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2.

6500 Baja, Vörösmarty u. 6.

5540 Szarvas, Kossuth u. 21/A.

 

Pingvin Tisza Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000458)

Átvevő helyek:

2700 Cegléd, Múzeum u. 2-4.

5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 7.

5000 Szolnok, Jászkürt u. 1.

 

Pingvin Jász Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000510, )

Átvevő helyek:

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3.

6800 Hódmezővásárhely, Tornyai J. u. 2/A.

5310 Kisújszállás, Arany J. u. 2.

 

Pingvin Forrás Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000506)

Átvevő helyek:

5000 Szolnok, Jubileum tér 5.

6724 Szeged, Nyitra u. 4.

4400 Nyíregyháza, Búza u. 32.

 

 

CITDIVID Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6720 Szeged, Széchenyi tér 17., Cg.: 06-09-024132)

Átvevő helyek:

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 24.

   

Pingvin Bács Gyógyszerészeti Zrt (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000453)

Átvevő helyek:

6000 Kecskemét, Batthyány u. 37.

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 6.

6000 Kecskemét, Aradi vértanúk tere 1.

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 34-36.

 

Pingvin Békés Gyógyszerészeti Zrt (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000451)

Átvevő helyek:

5600 Békéscsaba, Andrássy út 14.

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 16.

6723 Szeged, Budapesti krt. 38.

 

 

Pingvin Hajdú Gyógyszerészeti Zrt. (6720 Szeged, Széchenyi tér 17., Cg. 06-10-000452)

Átvevő helyek:

4025 Debrecen, Hatvan u. 22/C.

4025 Debrecen, Mester u. 7.

4025 Debrecen, Petőfi tér 1.

5300 Karcag, Kossuth tér 7-9.

 

Pingvin Hód Gyógyszerészeti Zrt (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000454)

Átvevő helyek:

6600 Szentes, Nagyörvény u. 59.

6621 Derekegyház, Kossuth u. 4/A.

6600 Szentes, Rákóczi u. 12.

6640 Csongrád, Dob u. 2.

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 53.

 

Pingvin Maros Gyógyszerészeti Zrt (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000455)

Átvevő helyek:

6900 Makó, Deák Ferenc u. 4.

6726 Szeged, Szolgáltató sor 1.

6720 Szeged, Feketesas u. 19-21.

6723 Szeged, Kereszttöltés u. 17.

Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zrt (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000456)

Átvevő helyek:

6721 Szeged, Kálvin tér 2.

6720 Szeged, Dugonics tér 1.

6723 Szeged, Csongrádi sgt. 71.

 

Pingvin Oros Gyógyszerészeti Zrt (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000457),

Átvevő helyek:

5900 Orosháza, Győri Vilmos tér 1.

6100 Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2.

6500 Baja, Vörösmarty u. 6.

5540 Szarvas, Kossuth u. 21/A.

 

Pingvin Tisza Gyógyszerészeti Zrt (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000458)

Átvevő helyek:

2700 Cegléd, Múzeum u. 2-4.

5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 7.

5000 Szolnok, Jászkürt u. 1.

 

Pingvin Jász Gyógyszerészeti Zrt (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000510, )

Átvevő helyek:

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3.

6800 Hódmezővásárhely, Tornyai J. u. 2/A.

5310 Kisújszállás, Arany J. u. 2.

 

Pingvin Forrás Gyógyszerészeti Zrt (6720 Szeged, Széchenyi tér 17, Cg. 06-10-000506)

Átvevő helyek:

5000 Szolnok, Jubileum tér 5.

6724 Szeged, Nyitra u. 4.

4400 Nyíregyháza, Búza u. 32.

 

CITDIVID Kereskedelmi Kft (6720 Szeged, Széchenyi tér 17., Cg.: 06-09-024132)

Átvevő helyek:

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 24.

     
 

-          A Felhasználó által kiválasztott Pick Pack Pontnak (csomag átvételi hely) a megrendelt termék megfelelő átadása, címzett beazonosítása, értesítése céljából a csomagon lévő nevet, címet, telefonszámot, e-mailcímet. A PickPack Pontokról részletes adatok a Pick Pack Pontok Listája/infó felületen találhatóak.

Az adatátadás jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) és b) pontja, azaz az érintett az átvételi hely kiválasztásával hozzájárul ezen adatátvételi hely részére történő adatátadáshoz valamint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

   

A csomagon lévő címzetti adatokat átadjuk az Ön által kiválasztott PickPackPontnak.

 

-       A Weboldalon történő vásárlás után a Felhasználó e-mail címe vásárlói elégedettség-felmérés céljából, tevékenységünk értékelése, ebből adódó közvetlen üzletszerzési céllal az Árukereső részére továbbításra kerül, mely ellen elérhetőségeinken tiltakozhat, ez esetben e-mailcímét nem továbbítjuk, illetve a tiltakozását az Adatfeldolgozó részére továbbítjuk. E-mail címét e célból az alábbi Adatfeldolgozónak adjuk át:

Árukereső (Online Comparison Shopping Kft.)

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Adószám: 24868291-2-42,

Cégjegyzékszám: 01-09-186759

Adatfeldolgozó az e-mailcímet kérdőíves felmérés céljából adatfeldolgozóként tárolja.

   

A Weboldalon történő vásárlás után Adatfeldolgozói megbízás alapján az Ön e-mailcímét továbbítjuk az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft.) részére abból a célból, hogy a vásárlói elégedettséget felmérjük, tevékenységünkről értéke-lést kapjunk.

Ezen adatátadás ellen Ön tiltakozhat, ez esetben e-mailcímét nem továbbítjuk, illetve a tiltakozását az Adatfeldolgozó részére továbbítjuk.

 

A vásárlók e-mail címének tárolására Adatfeldolgozó adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett

Az adattovábbítás a Társaságunk. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

   
 

-       szerződés teljesítése során jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak.

Az adattovábbítás a Társaságunk jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)

   Az Ön adatait továbbá a létrejött adásvételi szerződés teljesítése, az abból eredő igények érvényesítése érdekében, illetve jogszabályi kötelezettség alapján adjuk át harmadik személynek
 

-Társaságunk Felhasználóval kötött adásvételi szerződéséből eredő igényeinek érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére

Az adattovábbítás a Társaságunk. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

   
 - Abban az esetben, ha Társaságunk átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.    

Bármilyen átszervezés esetén az Ön adatait ugyanezen feltételekkel fogják tovább kezelni.

 

 Az adattovábbítás a Pingvin Napfény Zrt. jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont

   
 

Felhasználó a „Pénztár” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, azt tudomásul veszi és elfogadja.

   Ön a „Pénztár” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, azt tudomásul veszi és elfogadja.
     

   II. Számlázással összefüggő adatkezelés

 

   
 1)  A kezelt személyes adatok köre:    
 

A Társaság az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében számlát állít ki, melyben az alábbi személyes adatokat tünteti fel: név, cím.

A Társaság a számlát elektronikus úton az ELIXIR számlázóprogramon keresztül állítja ki.

Az alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó adatai:

Név: LX-Line Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.

e-mail: info@lxline.hu

   

A kezelt adatok fajtái:név, e-mail cím

 

A Társaság a számlát elektronikus úton a számlázóprogramon keresztül állítja ki.

Az alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó adatai:

Szolgáltatást nyújtó cég neve: LX-Line Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.

e-mail: info@lxline.hu
 2)  Az adatkezelés célja    
 A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése    

Az Öntől kért adatok célja, hogy jogszabályi kötele-zettségünknek eleget tudjunk tenni

 3) Az adatkezelés jogalapja:    
 Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint:az adatkezelés az a Társaság re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"

A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.
   Az Ön számlán szereplő adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges
 4) Az adatkezelés ideje    
 A Társaság a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig kezeli a megrendelt szolgáltatások fizetésével kapcsolatos adatokat.
A 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése értelmében: "A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni
   A vonatkozó jogszabály alapján a jelen pont szerinti adatait 8 évig tároljuk.
 5) Az érintett jogai    
 a) Tájékoztatás kérése    
 Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről    Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes
 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társaság-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

   
 b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság    
 

Az érintett kérelmére a Társaság a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

   

Ön kérheti hibás adatainak kijavítását, az adatai átadását Ön vagy más Ön által megjelölt adatkezelő részére

 

c) Személyes adatok törlése illetve zárolása

   
 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17. § (3) bekezdése alapján a fenti kötelező adatkezelési időben a Társaság a Felhasználó fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem teljesíti, a fenti adatokat a Felhasználó további hozzájárulása nélkül is kezelheti, „amennyiben az adatkezelés szükséges:

-          a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.”
   

Jogi kötelezettség teljesítése miatt az adattörlési kérelmek nem teljesíthetőek

 

Törlési kérelem esetén a Társaság az érintett adatot zárolja.

A Felhasználó kérelmére a Társaság a kért adatokat zárolja.

   
 d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

   
 A fenti, jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezelt adatokra vonatkozóan Felhasználó tiltakozását a fenti kötelező adatkezelési időben a Társaság nem teljesíti.    Jogi kötelezettség teljesítése miatt az adatkezeléssel szembeni tiltakozás nem teljesíthető
 e) A Társaság eljárása    
 

Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Társaság fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Társaság megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi. 

 

A Társaság a fenti határidőben a helyesbítésről, a zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlés elutasításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

   Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.
 Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

   
 A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben az érintett tiltakozásának megalapozottságát a Társaság megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
   

Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.

     
 6.) Az adatok kezelése    
 A Társaság az elektronikus úton kiállított számlában szereplő adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén valamint papír alapon a Társaság 6720 Szeged, Széchenyi tér 17. székhelyén tárolja. Adatfeldolgozó és a Társaság köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók)    

Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adatfeldolgozó szerverén illetve papír alapon a telephelyen tároljuk és mindent megteszünk ezen információk biztonsága érdekében

 Az adatokhoz a Társaság fér hozzá, a Társaság munkatársai kezelik azokat.    
 A Társaság a Felhasználó számlában szereplő adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve:    
  - a Franchise szerződés alapján a könyvelési szolgáltatást végző PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatfeldolgozó részére

 

Adatfeldolgozó adatai:

Név: PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Cégjegyzékszám: 06 10 000443

Adószám: 24664028-2-06

e-mail: info@pingvinpatika.hu

Az adattovábbítás az Adatkezelő és Adatfeldolgozó közötti Franchise szerződés alapján a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

   A könyvelést Franchise szerződésünk alapján a PHARMAINVEST Zrt Adatfel-dolgozó végzi

Adatfeldolgozó adatai:

Név: PHARMAINVEST Zrt.

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Cégjegyzékszám: 06 10 000443

Adószám: 24664028-2-06

e-mail: info@pingvinpatika.hu

 

-       jogszabályi kötelezettség alapján a NAV részére

Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja)

   
 

-      A Társaság érintettel kötött szerződésből eredő igényeinek érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére

Az adattovábbítás a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

   Az Ön adatait kizárólag a tanfolyamra vonatkozó szerződésből, a tanfolyamon való részvételből eredő igények érvényesítése érdekében, illetve jogszabályi kötelezettség alapján adjuk át harmadik személynek
     

   III. Közösségi oldal

 

Társaságunk a Pinvin Patika facebook profilt és a pingvinpatikak Instagram oldalt üzemelteti. A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Az Instagram adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

   

Társaságunkkal a facebook profil oldalon és az Instagramon is találkozhat, az oldalakkall kapcsolatos adatkezelésre a facebook Adatvédelmi szabályzata és az Instagram adatvédelmi szabályzata az irányadó.

 
  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
  2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Instagram közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.
  3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
  5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
   
     

   IV. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

 Cookie"-k (sütik) és "web beacon"-ök elhelyezése, célja    
 Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba hozható (user id: felhasználó azonosító) és nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból.    A weboldal minél gyorsabb, hatékonyabb használata érdekében sütiket, valamint web beaconoket (látogatást nyomon követő programot) helyezünk el.

 o   adatfeljegyzés

o   a felhasználó azonosítása

o   a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése

o   a szolgáltatás hatékonyságának növelése

o   a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából

   
 

Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

   

 Felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

o    értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén

o   a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

   
 E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.    
 Az adatkezelő által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó az adatkezelő honlapja keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.    
 A fenti célokból az adatkezelő weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését (a cookie-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon    
 Adatkezelő továbbá a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása, a honlap-látogatottsági adatok ,a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési rendszert használ. Az így kapott adatokat adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.    
     

   V. Kiskorúak adatkezelése

 Társaságunk 18 éven aluli személlyel nem köt szerződést, illetve 18 éven aluli személy számára a hírlevélre történő feliratkozás nem engedélyezett. Kérjük és javasoljuk, hogy a Weboldalt és Szolgáltatásainkat csak a 18 életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe. Amennyiben a felhasználó 18 éven aluli harmadik személy adatait adja meg, úgy a törvényes képviselők igazolható, valóságnak megfelelő bejelentése alapján ezen adatokat töröljük.    

Kiemelten figyelünk a 18. éven aluli személyek személyiségi jogaira, ezért ha igazolhatóan kiskorú személyre vonatozó adat kerül a nyilvántartásunkba, azt  a bejelentést követően zároljuk, és lehetőség szerint azonnal töröljük

     

   VI. Jogorvoslat

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaságunk, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Társaságunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Társaságunk mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
   

Amennyiben úgy érzi, személyes adataihoz való jogát megsértettük, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.

 Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez  harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, Társaságunk jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.    
 

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adat-védelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36-1/391-1400

Telefax: +36-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

   
 Tiltakozási jog gyakorlása esetében:    
 

Amennyiben Ön az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünk kell nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt elmulasztottuk, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

   
     

   VII. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

 

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissíti.

   

Szükség esetén jelen tájékoztatót módosítjuk, melyet ugyanígy a honlapon helyezünk el.

 Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba    
 Ezt követően csak a frissített adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételével használható az weboldal valamint csak ezt követően lehetséges a hírlevélre történő feliratkozás.    
     

Adatkezelésünkről bővebben itt tájékozódhat.