Preambulum

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Pingvin Napfény Zrt. (6720 Szeged, Széchenyi tér 17., Cg. 06-10-000456), a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Társaságunk tiszteletben tartja a www.pingvinpatika.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek (megrendelők, érdeklődők, vásárlók, munkavállalók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként ráutaló magatartással (a webaruhaz@pingvinpatika.hu e-mail címre saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság a személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes Szolgáltatások igénybevételéhez  - megrendelés, regisztráció, közvetlen kapcsolatfelvétel, hírlevélre feliratkozás - szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti

A könnyebb érthetőség és a teljeskörű tájékoztatás érdekében az Adatvédelmi tájékoztató két szöveges változatot tartalmaz: egy teljes szöveges változatot, és egy egyszerűsített, összefoglaló változatot.

Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a webaruhaz@pingvinpatika.hu e-mailcímen keresztül

Teljes szöveg   Rövidített változat
     
A weboldalt üzemeltető Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv - 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete - rendelkezései szerint kezel    Az adatkezelés során a Társaság teljesíti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat.
     
Az adatkezelő adatai    
     
Az adatkezelő adatai, elérhetőségei    
Név: Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság   Név:Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Cégjegyzékszám: 06-10-000456   Cégjegyzékszám: 06-10-000456
 Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17   Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17
 Telephely: 6721 Szeged, Kálvin tér 2   Telephely: 6721 Szeged, Kálvin tér 2
 6720 Szeged, Dugonics tér 1   6720 Szeged, Dugonics tér 1
6723 Szeged, Csongrádi sugárút 71   6723 Szeged, Csongrádi sugárút 71
Adószám: 24700450-2-06   Adószám: 24700450-2-06
E-mail cím: webaruhaz@pingvinpatika.hu   E-mail cím: webaruhaz@pingvinpatika.hu
   
Társaságunk a Weboldal és a levelezőrendszer működtetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, ezen    Társaságunk tárhelyszolgáltatóként adatfeldolgozót (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató) vesz igénybe a Weboldal és a levelezőrendszer működtetéséhez, melynek adatai:
adatfeldolgozó (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató) adatai, elérhetőségei:   Név: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Név: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság   Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41   Cégjegyzékszám: 06-10-000489
Cégjegyzékszám: 06-10-000489   Adószám: 25333572-2-06
Adószám: 25333572-2-06   E-mail: info@rackhost.hu
E-mail: info@rackhost.hu  
   

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

   

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

e-mailcím: adatvedelem@pingvinpatika.hu

   

e-mailcím: adatvedelem@pingvinpatika.hu

 

tel: 62/552-317

   

tel: 62/552-317

 

fax: 62/552-318

   

fax: 62/552-318

 levelezési cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.    levelezési cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.
     
     
I. Kapcsolatfelvételhez megadott adatok    
     
1.) A kezelt személyes adatok köre:    
A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel érdekében az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: név, e-mail cím.   A kezelt adatok fajtái: érdeklődő neve  e-mailcíme, 
A „Küldjön nekünk üzenetet” felületen a fenti adatok megadásával Felhasználó az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.     A „„Küldjön nekünk üzenetet” felületen a fenti adatok megadásával Ön az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul. 
2.) A fenti adatok célja    
Az érdeklődő beazonosítása, kapcsolatfelvétel az érdeklődő igényének megfelelő tájékoztatás érdekében.   Az Öntől kért adatok célja, hogy Önnel a kapcsolatot fel tudjuk venni, az Ön igényeinek megfelelően tájékoztatást tudjunk adni.
     
3.) Az adatkezelés jogalapja:    
A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”   Az Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.
     
     
4.) Az adatkezelés ideje:    
A fentiekben megjelölt adatokat a Társaság 30 napon belül törli.    Az Önre vonatkozó adatokat 30 napig tároljuk. 
5.) Az érintett jogai    
a) Tájékoztatás kérése    
A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről   Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes
     
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.    
b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság   Ön kérheti hibás adatainak kijavítását, az adatai átadását Ön vagy más Ön által megjelölt adatkezelő részére.
A Felhasználó kérelmére Társaságunk a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.    
Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa    
c) Személyes adatok törlése illetve zárolása   Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak törlését, Társaságunk az Ön törlési kérelmének eleget tesz.
    Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak zárolását, Társaságunk az Ön zárolási kérelmének eleget tesz.
A Felhasználó kérelmére Társaságunk törli a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat.    
A Felhasználó kérelmére Társaságunk a kért adatokat zárolja.    
     
d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás    
Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést Társaságunk a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, Társaságunk mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.   Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az Ön adatait jogos érdek érvényesítése miatt kezeljük, úgy mérlegeljük kérelmének teljesítését.
     
     
e) Szolgáltató eljárása   Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.
Az érintett az 5) a)-d) pont szerinti kérelmét a Társaság a fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail, illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Társaság megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, illetve törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.    
A Társaság a fenti határidőben a helyesbítésről, a zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.    
     
Tiltakozási jog gyakorlása esetén:    Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.
     
Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.    
Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.    
     
6.) Az adatok kezelése    
Társaságunk a Felhasználó által a weboldalon keresztül megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén valamint elektronikus alapon (levelezőrendszerben) a Társaság 6720 Szeged, Széchenyi tér 17. szám alatti székhelyén tárolja. Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók)   Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adatfeldolgozó tárhely-szolgáltató szerverén valamint elektronikus alapon a székhelyünkön tároljuk és mindent megteszünk ezen információk biztonsága érdekében.
     
Az adatokhoz Társaságunk fér hozzá, Társaságunk munkatársai kezelik azokat, és azokat a kapcsolatfelvételhez használja fel.    
A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaságunk nem adja át, kivéve:   Az Ön adatait kizárólag az alábbi esetben adjuk át harmadik személynek:
- Panasz bejelentése esetén a panasz kivizsgálása    -         Panasz bejelentése esetén a panasz kivizsgálása és megválaszolása céljából a Pharmainvest Zrt (franchise partner) részére.
és megválaszolása céljából a PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság franchise partnerünknek   Adatfeldolgozó:
    Név: PHARMAINVEST Zrt.
Adatfeldolgozó:   Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.
Név: Név: PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság   Cégjegyzékszám: 06 10 000443
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.   Adószám: 24664028-2-06
Cégjegyzékszám: 06 10 000443   e-mail: info@pingvinpatika.hu
Adószám: 24664028-2-06    
e-mail: info@pingvinpatika.hu    
     
Az adattovábbítás az Adatkezelők közötti  Franchise szerződés alapján a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)    
     
- Abban az esetben, ha Társaságunk átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.    
Az adattovábbítás a Társaság. jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont   Bármilyen átszervezés esetén az Ön adatait ugyanezen feltételekkel fogják tovább kezelni. 
Felhasználó a Küldjön nekünk üzenetet” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését és  továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul.    
     
    Ön a Küldjön nekünk üzenetet” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését és  továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul.
II. Közösségi oldal    
     
Társaságunk a Pinvin Patika facebook profilt és a pingvinpatikak Instagram oldalt üzemelteti. A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation   Társaságunkkal a facebook profil oldalon és az Instagramon is találkozhat, az oldalakkall kapcsolatos adatkezelésre a facebook Adatvédelmi szabályzata és az Instagram adatvédelmi szabályzata az irányadó.
Az Instagram adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content    
     
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.    
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Instagram közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.    
3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.    
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.    
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.    
     
III. Honlap-látogatottsági adatok kezelése    
     
Cookie"-k (sütik) és "web beacon"-ök elhelyezése, célja    
Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba hozható (user id: felhasználó azonosító) és nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból.   A weboldal minél gyorsabb, hatékonyabb használata érdekében sütiket, valamint web beaconoket (látogatást nyomon követő programot) helyezünk el.
o   adatfeljegyzés    
o   a felhasználó azonosítása    
o   a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése    
o   a szolgáltatás hatékonyságának növelése    
o   a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából    
     
Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.    
felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:    
o    értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén    
o   a cookie-k küldését bármikor megtilthatja    
E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.    
Az adatkezelő által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó az adatkezelő honlapja keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.    
A fenti célokból az adatkezelő weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését (a cookie-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon    
Adatkezelő továbbá a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása, a honlap-látogatottsági adatok ,a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési rendszert használ. Az így kapott adatokat adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.    
IV. Kiskorúak adatkezelése    
Társaságunk 18 éven aluli személlyel nem köt szerződést, illetve 18 éven aluli személy számára a hírlevélre történő feliratkozás nem engedélyezett. Kérjük és javasoljuk, hogy a Weboldalt és Szolgáltatásainkat csak a 18 életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe. Amennyiben a felhasználó 18 éven aluli harmadik személy adatait adja meg, úgy a törvényes képviselők igazolható, valóságnak megfelelő bejelentése alapján ezen adatokat töröljük.    Kiemelten figyelünk a 18. éven aluli személyek személyiségi jogaira, ezért ha igazolhatóan kiskorú személyre vonatozó adat kerül a nyilvántartásunkba, azt  a bejelentést követően zároljuk, és lehetőség szerint azonnal töröljük
     
V. Jogorvoslat    
Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaságunk, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.   Amennyiben úgy érzi, személyes adataihoz való jogát megsértettük, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.
Társaságunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Társaságunk mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.    
Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez  harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, Társaságunk jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából    
     
Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adat-    
védelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:    
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c    
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834    
Telefon: +36-1/391-1400    
Telefax: +36-1/391-1410    
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu    
     
Tiltakozási jog gyakorlása esetében    
Amennyiben Ön az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünk kell nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt elmulasztottuk, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.    
VI. Adatvédelmi tájékoztató módosítása    
Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissíti.   Szükség esetén jelen tájékoztatót módosítjuk, melyet ugyanígy a honlapon helyezünk el.
     
Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba.     
Ezt követően csak a frissített adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételével használható az weboldal valamint csak ezt követően lehetséges a hírlevélre történő feliratkozás.    
     
Adatkezelésünkről bővebben itt tájékozódhat.