ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

-  „Kaparja le és nyerjen!” -

1. Adatkezelő:

 

Pingvin Napfény Zrt. (székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17., cégjegyzékszáma: 06-10-000456), mint a www.pingvinpatika.hu webáruház üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő)

 

Adatfeldolgozó:

Adatkezelő a levelezőrendszer működtetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, ezen tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó: Rackhost Informatikai Zrt. (székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41., cégjegyzékszám: 06-10-000489).

 

2. A kezelt adatok:

a)      név

b)      e-mail cím

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja:

3.1. Adatkezelés célja és jogalapja:

 

a) A 2. pont a)-b) alpontjai szerinti adatok kezelésének célja: azonosítás a nyereményjátékban történő részvételhez, a kupon kiküldéséhez, az adatkezeléshez történő hozzájáruláshoz, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

 

b) A 2. pont a)-b) alpontjai szerinti adatok kezelésének célja, a jogos érdek megjelölése: Az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése azzal összefüggésben, hogy az adatkezeléssel, illetve a nyereményjátékkal kapcsolatban felmerült vita vagy eljárás esetén az adatkezeléshez történt hozzájárulás, az adatkezelés egyéb körülménye, illetve a nyereményjáték tartalma, valamint a felek által megtett nyilatkozatok.

Az adatkezelés jogalapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

 


 

3.2. Marketing célú adatkezelés célja és jogalapja

A marketing célú adatkezelés célja: A 2. pont a-b) alpont szerinti adatok kezelésének célja: Játékos külön erre irányuló hozzájárulása esetén a Játékost az Adatkezelő közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlattal kereshetik meg (ide értve a hírlevél (e-mail) útján történő megkeresést is).

Az Adatkezelő a Játékosok által ezen megadott adatokat promóciókban, nyereményjátékokban való részvétel érdekében kezelhetik.

 

Hozzájárulás hiányában az Adatkezelő közvetlen üzleti ajánlattal nem keresheti meg a Játékost, hozzájárulás hiányában továbbá a Játékos az Adatkezelő által szervezett promóciókban, nyereményjátékokban nem vehet részt.

 

Az adatkezelés jogalapja a Játékos külön erre irányuló hozzájárulása, a feliratkozás során az erre vonatkozó jelölőnégyzet beikszelésével. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az Adatkezelő részére megküldött nyilatkozattal.

Az adatkezelés jogalapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

 

A 2. pont a-b) alpont szerinti adat kezelésének célja: Az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése azzal összefüggésben, hogy a marketing szolgáltatással, promócióban, nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatban felmerült vita vagy eljárás esetén az adatkezeléshez történt hozzájárulás bizonyítható legyen.

Az adatkezelés jogalapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

 

4. A Játékosok jogai:

4.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Játékos kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Játékosnak a nyereményjátékban kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

4.2. Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

A Játékos kérelmére az Adatkezelő a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

A Játékos kérheti, hogy az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

4.3. Személyes adatok törlése és zárolása, tiltakozás

A fenti adatokat az Adatkezelő az érintett kérelmére akkor törli, ha a kezelt adat az Adatkezelő jogos igényének érvényesítéséhez nem szükséges, egyéb esetben az adatot zárolja. A Játékos kérelmére az Adatkezelő a kért adatokat zárolja.

A Játékos tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést az Adatkezelő jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.

 

4.4. Az Adatkezelő eljárása

A Játékos a 4.1.- 4.3. pont szerinti kérelmét az Adatkezelő részére írásban e-mail, illetve postai úton küldheti meg. A kérelmet az Adatkezelő az adatvédelmi tisztviselővel egyeztetve megvizsgálja. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban az Adatkezelő megadja a kért tájékoztatást, illetve javítja a hibás adatot, valamint érdekmérlegelése szerint törli a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.

Adatkezelő a fenti határidőben a helyesbítésről, a zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlésről vagy annak elutasításáról a Játékost, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

A tiltakozást - ide értve kifejezetten a profilalkotás elleni tiltakozást is - az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Játékos tiltakozásának megalapozottságát az Adatkezelő megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

5. Panasz és bírósági jogorvoslat

A Játékosok jogosultak bejelentést, panaszt tenni az Adatkezelőnél vagy az adatvédelmi tisztviselőnél, ha a személyes adataik kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Játékosok jogosultak továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www. naih.hu) fordulni, ha a személyes adataik kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Játékos a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

6. A személyes adatok tárolásának időtartama

Nyereményjátékkal összefüggő adatkezelés:

Az Adatkezelő a Játékos adatait a kupon kiküldését követő 5 évig kezeli, kivéve, ha a nyereményjátékból esetlegesen eredő követelések vagy jogkövetkezmények elévülési ideje ennél hosszabb. Külön hozzájárulás alapján, kizárólag marketing célból kezelt, 2. pont a-b) alpont szerinti adatot Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

A hozzájárulás visszavonható kizárólag egyes adatokra is, a többi adat kezelésének érintetlenül hagyása mellett.

 

7. Az adatok kezelése

Adatkezelő a Játékos által a megadott adatokat elektronikusan a Rackhost Informatikai Zrt. szerverén tárolja. Adatkezelő, valamint Adatfeldolgozó minden olyan lépést megtesz, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza (biztonsági adatmentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása). Az adatokhoz az Adatkezelő fér hozzá, ő kezeli azokat. 

 

A Játékos adatait az Adatkezelő harmadik személynek kizárólag az alábbi esetben adhatja tovább:

- franchise szerződés alapján marketing szolgáltatás ellátása céljából, a hírlevél kiküldési szolgáltatást végző franchise partner Pharmainvest Zrt. (székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17., cégjegyzékszám: 06-10-000443, e-mail cím: info@pingvinpatika.hu) részére.

Az adattovábbítás a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

-    szerződésből eredő igények érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére.

Az adattovábbítás az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

-        az Adatkezelő átalakulása esetén (pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy a Társaságból más gazdasági társaság kiválik) a jogutód gazdasági társaság átveszi az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat

Az adattovábbítás az Adatkezelő és Webáruház jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont.

Adatkezelő az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítják.